Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Základné údaje:

JL Elektronic s.r.o.

Dedovec 1765/283,
017 01 Považská Bystrica

IČO: 31620175

IČ DPH: SK2020440092

Plátca DPH.

Spoločnosť JL Elektronic s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 2892/R

(Ďalej iba „predávajúci“ alebo „JL Elektronic s.r.o.“)

Kontaktné údaje:

JL Elektronic s.r.o.

E-mail : info@neonled.sk

Telefón: +421 908 783 788
Adresa (poštová aj fakturačná): JL Elektronic s.r.o., Dedovec 1765/283, Považská Bystrica 01701 , Slovensko

Pracovná doba:

Po-Pia 8:00-15:00 ( obed 12:00 - 13:00)

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Michal Lorencovič

Bankové spojenie:
Účet v tvare IBAN: SK17 0200 0000 0003 9144 5372
SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.  Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.neonled.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

2.OBJEDNÁVKA

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.neonled.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, telefonicky.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako “potvrdenie objednávky”.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
 5. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 6. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 7. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky.

3.DODACIE LEHOTY

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 122 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa v objednávke nachádza len jeden tovar.

4.CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na bankový účet predávajúceho alebo dobierkou.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravu a prípadne cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi počas objednávania a posledný krát záväzne potvrdená pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

5.PREBERANIE TOVARU

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 1. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 2. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Podrobné informácie a tiež Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy môžete nájsť na tomto odkaze.
 3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná

7.ZÁRUKA A SERVIS

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na emailovej adrese info@neonled.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
 3. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
 4. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 8. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 10. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že akýkoľvek diel je určený k výmene odborným pracovníkom (ak nie je uvedené inak). V prípade reklamácie je nutné priložiť potvrdenie servisného strediska, že výmena/inštalácia bola vykonaná odborným pracovníkom. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná.  Ochranné fólie prosím odlepte až po vyskúšaní dielu (či sedí a funguje).

8.ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu až do výšky 10 € za nasledovných podmienok:
  – ak si kupujúci nepreberie svoju zásielku, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku

V takom prípade predávajúci vystaví faktúru s 5 dňovou splatnosťou na pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho adresu (ktorú uviedol pri objednávke).
V prípade neuhradenie, predávajúce posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá bude túto sumu vymáhať.

 1. Pri objednávke kupujúci potvrdzuje, že objednáva tovar s povinnosťou platby. Zároveň je uzrozumený s našou zmluvnou pokutou, v prípade nedodržania tejto podmienky.

9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Na bezproblémové vybavenie objednávok o Vás potrebujeme vedieť pár základných informácií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) všetky Vaše údaje chránime a plne sa ním riadime.
 2. Pri registrácii a/alebo objednávke je potrebné poskytnúť nasledovné informácie: meno, priezvisko, presná adresa (bude aj na faktúre), ďalšia voliteľná adresa (ak sa miesto doručenia líši od fakturačného), emailová adresa a email (pre identifikáciu a ľahšiu komunikáciu) a v prípade, že nakupujete ako živnostník/firma aj: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH – pre korektné vystavenie faktúry.
 3. Všetky údaje sú chránené na našom serveri a pre registrovaných aj uchovávané, chránené pred poškodením, stratou a zneužitím. Slúžia na vybavenie a doručenie objednávky a tiež pre náš účtovný systém. Nastavenia a údaje je možné kedykoľvek meniť, aktualizovať a na základe Vašej požiadavky aj zmazať.
 4. Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektov s výnimkou jednorázového poskytnutia organizácií, ktorá zabezpečuje doručenie Vašej objednávky (meno + adresa + v prípade potreby telefónne číslo)
 5. Registráciou alebo objednávkou nám udeľujete súhlas so spracovaním Vami uvedených osobných údajov za účelom vybavenia a dodania objednávky. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 6. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva a našej osobnej štatistiky.

10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.9.2020.

 

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Základné poučenie
Máte práve odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou osobou od dopravcu. O svojom rozhodnutí uplatnenia práva na odstúpenie zmluvy nás prosím informujte jednoznačným vyhlásením, ktoré je možné zaslať mailom alebo poštou:

JL Elektronic s.r.o.
E-mail : info@neonled.sk
Mobil: +421 908 783 788
Adresa (poštová aj fakturačná): JL Elektronic s.r.o., Dedovec 1765/283, Považská Bystrica 01701 , Slovensko

IČO: 31620175

IČ DPH: SK2020440092

Platca DPH.

Spoločnosť JL Elektronic s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 2892/R

V prípade záujmu môžete vyplniť VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (nájdete ho na tejto stránke nižšie).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Našou povinnosťou je vrátiť Vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu a cenu poštovného.
Toto sa nevzťahuje na prípad, kedy je zvolený iný ako najlacnejší spôsob dopravy (hradíme naspäť iba sumu za najlacnejšiu variantu.).

Prosím zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zároveň sa toto odstúpenie pokladá za akceptovateľné v prípade, že tovar sa vráti nepoškodený, teda s ním nebolo zachádzané spôsobom iným, než aký je potrebný na zistenie funkčnosti tovaru.

Peniaze Vám budú vrátené na účet najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia odstúpenia na Vami zadaný bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musí byt doručený buď v pôvodnom obale, alebo v lepenkovej krabičke. Upozorňujeme zákazníkov, aby nám neposielali spať tovar v obálke a podobných mäkkých obaloch, kvôli nebezpečenstvu poškodenia tovaru.

Vzorový reklamačný formulár (textový dokument word pre tlač)

Vzorový reklamačný formulár (pdf súbor, pre správne fungovanie a uloženie si stiahnite najnovší Adobe Reader . )

(vyplňte a zašlite tento formulár iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: JL Elektronic s.r.o., Dedovec 1765/283, Považská Bystrica 01701 , IČO: 31620175, email: info@neonled.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Pri riešení spotrebiteľských sporov je možné využiť online platformu nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Formulár prosím zašlite buď v elektronickej podobe na náš email ( info@neonled.sk ) alebo pošlite na našu adresu: JL Elektronic s.r.o., Dedovec 1765/283, Považská Bystrica 01701

 

V Považskej Bystrici dňa 8.9.2020